FSMA (Zmluva o servisnej podpore a zabezpečení Xerox)

FSMA je plná starostlivosť zo strany Xeroxu (resp. povereného partnera) o Vami zakúpený stroj. Jedná sa o službu, vďaka ktorej získate k svojmu tlačovému zariadeniu mnoho výhod, vrátane garantovaných nákladov na tlač v rámci zmluvných podmienok.

Výhody FSMA služby:

 • kompletné servisné zabezpečenie nad rámec bežnej záruky, počas doby trvania zmluvy
 • dojazd servisného technika najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa od nahlá­senia servisnej udalosti
 • zapožičanie náhradného stroja v prípade vážnejšej poruchy zariadenia
 • náhradné diely a práca servisného techni­ka v bežnej pracovnej dobe
 • dodávky spotrebného materiálu na miesto prevádzky tlačiarne
 • záruka originálneho spotrebného mate­riálu
 • garantovaná bezkonkurenčná cena čier­nobielej i farebnej tlače – platíte za počet strán, nie za kusy tonerov
 • pomoc na servisnej linke
 • dĺžka kontraktu 3 roky s možnosťou predĺženia o ďalší rok
 • aktualizácia softvéru zariadenia (dôležité pre zabezpečenie zariadenia)

Všetky výhody FSMA služby sú poskytované bez akýchkoľvek dodatočných alebo skrytých poplatkov, jediné čo platíte je počet vytlačených strán.

Kvalita servisu

Servisné zabezpečenie je pre Vás zárukou kvalitných a rýchlych služieb na vysokej úrovni, poskytovaných školenými a certifikovanými servisnými zástupcami Xerox.

Finančné plánovanie

S FSMA a na základe objemu Vášho kopírovania či tlače môžete plánovať Vaše náklady.

Odpadá tak investícia do spotrebných a prevádzkových dielov a ich skladova­nie. Neplatíte nič dopredu, ale spätne.

Najčastejšie otázky a odpovede

 • Koľko zaplatím mesačne?

Platba za tlač sa v prípade uzatvorenej ser­visnej zmluvy skladá z paušálneho poplat­ku a skutočne vytlačených strán a kópií. Fakturácia prebieha spätne za kalendárny štvrťrok na základe stavu počítadla zaria­denia a prípadného paušálneho poplatku. podľa typu stroja.

 • Na čo slúži odpočet počítadla zaria­denia a ako sa vykonáva?

Odpočet počítadla zariadenia slúži na presné určenie množstva vytlačených strán či urobených kópií na zariadení. Po­čet je potom podkladom na vystavenie faktúry.

 • Minul sa mi spotrebný materiál, na koho sa mám obrátiť?

Spotrebný materiál je dodávaný do druhé­ho dňa od nahlásenia. Hneď ako použijete náhradné balenie, objednajte si nové spôsobom, akým Vás zaškolil Váš dodávateľ zariadenia.

 • Stroj má technickú poruchu, čo mám robiť?

V prípade poruchy či nečinnosti stroja kontaktujte Vášho dodávateľa zariadenia.

 • Kedy dorazí servisný technik?

Servisný technik dorazí najneskôr do druhého pra­covného dňa. V prípade potreby možno individuálne dohodnúť aj dojazd technika skôr, či mimo pracovné dni.

 • Kedy mám nárok na náhradný stroj?

Ak nebude možné opraviť Vaše zari­adenie do 5 pracovných dní, poskytneme Vám stroj v rovnakej kategórii ako pokaze­né zariadenie.

 • V akom čase môžem kontaktovať servis?

Servisní technici sú k dis­pozícii od pondelka do piatka v dobe od 8:00 do 16:30 hodín okrem sviatkov a dní pracovného pokoja.

 • Možno servisné zabezpečenie zrušiť’?

Áno, zmluvu je možné vypovedať bez uda­nia dôvodu z oboch strán s trojmesačnou výpovednou lehotou.

 • Kde môžem servisnú zmluvu podpísať?

Váš dodávateľ zariadenia Vám na požiadanie poskytne návrh zmluvy.

 • Do kedy môžem túto zmluvu uzatvoriť?

Zmluvu o servisnom zabezpečení je možné uzatvoriť najneskôr do 30 dní od inštalácie zariadenia.

Prejsť na začiatok