Všeobecné podmienky Vernostného programu Zákaznícka karta

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné podmienky Vernostného programu Zákaznícka karta (ďalej len „VP“) upravujú vzťahy medzi fyzickými osobami a spoločnosťou R-COMP, s.r.o. so sídlom E. Bohúňa 2064/9, 034 01 Ružomberok, IČO: 36783561, zapísanou v OR OS v Žiline oddieli Sro, Vložka číslo: 19024/L (ďalej len „R-COMP“)
1.2 Vernostný program Zákaznícka karta je systém poskytovania zliav a výhod spoločnosťou R-COMP jednotlivým fyzickým osobám (ďalej len „Program“).
1.3 Využívať zľavy a výhody v zmysle Programu je oprávnená ktorákoľvek fyzická osoba bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť.

2. Vernostná karta a vznik účasti v Programe

2.1 Vernostná karta (ďalej len „VK“) je karta, ktorá oprávňuje fyzickú osobu, ktorá je jej oprávneným držiteľom (ďalej len „držiteľ VK“), pri nákupe v priestoroch predajne R-COMP využívať zľavy a výhody v zmysle Programu. Každá VK je majetkom spoločnosti R-COMP.
2.2 Účasť v Programe vzniká žiadateľovi, ktorý požiadal o vydanie VK postupom podľa bodu 2.3 týchto VP, vyplnením a podpísaním Prihlášky do Vernostného programu Zákaznícka karta v predajni R-COMP. Formulár prihlášky do Vernostného programu Zákaznícka karta (ďalej len „Prihláška“) určuje spoločnosť R-COMP.
2.3 Vydanie VK
Požiadať o vydanie VK môže iba fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života, pri nákupe v predajni R-COMP v minimálnej hodnote 30€, a to vyplnením a podpísaním písomnej Prihlášky, ktorá je k dispozícii v predajni R-COMP.
2.4 Žiadateľ v Prihláške poskytne prinajmenšom nasledovné osobné údaje nevyhnutné pre splnenie účelu jeho účasti v Programe: meno, priezvisko a adresu.Pre plnohodnotné využívanie výhod Programu môže žiadateľ v Prihláške poskytnúť aj ďalšie osobné údaje než sú údaje uvedené v prvej vete tohto článku.
2.5 Ak nastane zmena údajov poskytnutých držiteľom VK alebo ak chce držiteľ VK doplniť o svojej osobe ďalšie údaje za účelom plnohodnotného využívania zliav a výhod Programu, môže držiteľ VK tieto údaje zmeniť alebo doplniť osobne opätovným vyplnením a podpísaním Prihlášky. O takejto zmene údajov spoločnosť R-COMP uchová príslušný záznam.
2.6 VK stratí platnosť v prípade, ak ju držiteľ VK odovzdá v predajni R-COMP, alebo ak stratu alebo odcudzenie VK oznámi držiteľ VK osobne alebo mailom, o čom spoločnosť R-COMP uchová príslušný záznam; tým nie je dotknuté znenie bodu 5.6 týchto VP. V prípadoch podľa predchádzajúcej vety sa držiteľovi VK neposkytne žiadna kompenzácia. Ak VK stratí platnosť v dôsledku oznámenia jej straty alebo odcudzenia, držiteľovi VK bude vydaná nová VK na jeho meno, ktorú mu vydá spoločnosť R-COMP; to neplatí, ak držiteľ VK pri oznámení straty alebo odcudzenia jeho pôvodnej VK vydanie novej VK odmietne.

3. Použitie vernostnej karty

3.1 VK je použiteľná v predajni R-COMP v rozsahu určenom týmito VP.
3.2 VK je neprenosná. VK je oprávnená použiť v súlade s týmito VP iba osoba, ktorej bola táto VK vydaná v súlade s týmito VP. Spoločnosť R-COMP nezodpovedá za zneužitie VK. Zamestnanci R-COMP sú oprávnení, avšak nie povinní, skúmať vzťah medzi osobou, ktorá VK pri nákupe predloží, a držiteľom VK. Zamestnanci R-COMP sú oprávnení overiť totožnosť osoby, ktorá VK predloží. V prípade, že osoba odmietne preukázať svoju totožnosť, sú zamestnanci R-COMP oprávnení odmietnuť použitie VK. R-COMP pri nákupe VK zadrží, ak ju predloží iná osoba, ako držiteľ VK, a zároveň ak držiteľ VK oznámil spôsobom podľa bodu 2.6 týchto VP jej stratu alebo odcudzenie.
3.3 Poskytnutie zľavy pri nákupe tovaru
3.3.1 Na účely týchto VP sa za tovar považuje celý sortiment R-COMP, ktorý sa nachádza na predajni R-COMP okrem tovaru, ktorý sa zároveň nachádza v aktuálnej akcii (letáku a pod.) alebo je označený slovkom akcia.
3.3.2 Každá VK zaručuje zľavu na tovar podľa jeho druhu, nasledovne:

Notebooky a All in One zariadenia                zľava 2%
Stolové počítače                                                 zľava 4%
Doplnkový sortiment a softvér                       zľava 5%
Neoriginálny spotrebný materiál                   zľava 10%
Renovovaný spotrebný materiál                    zľava 15%

3.4 Ďalšie výhody pre držiteľov VK
Držiteľ VK získava svojou účasťou v Programe možnosť využívať aj ďalšie výhody Programu, ktorých aktuálnu ponuku spoločnosť R-COMP zverejňuje na webovom sídle www.r-comp.sk alebo v reklamných, informačných alebo iných materiáloch spoločnosti R-COMP.
Držiteľ VK berie na vedomie, že na využívanie niektorých týchto výhod môže byť nevyhnutné poskytnutie ďalších údajov o držiteľovi VK, ktoré môže držiteľ VK poskytnúť spoločnosti R-COMP v rámci účasti držiteľa VK v Programe alebo v súvislosti s ňou.
3.5 Na poskytnutie akejkoľvek zľavy alebo na poskytnutie iných výhod Programu podľa týchto VP nie je právny nárok. Všetky zľavy sú poskytované výhradne na základe rozhodnutia predajne R-COMP.
3.6 VK je možné použiť iba spôsobom, ktorý je upravený vo VP.

4. Nakladanie s osobnými údajmi držiteľa VK

Viac informácií ako spracúvame a chránime Vaše osobné údaje nájdete na https://www.r-comp.sk/osobne_udaje/

5. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

5.1 Vydanie VK nezaväzuje držiteľa VK k žiadnym návštevám a ani k žiadnym nákupom.
5.2 V prípade, že držiteľ VK nemá záujem o účasť vo VP, môže VK odovzdať v predajni R-COMP. Spoločnosť R-COMP nezodpovedá za sprístupnenie, stratu, zneužitie ani iné neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi držiteľa VK v prípade jej straty alebo odcudzenia.
5.3 V prípade, že držiteľ VK túto odovzdá v predajni R-COMP, dostane o vrátení VK písomné potvrdenie.
5.4 Tieto VP môžu byť počas svojej platnosti kedykoľvek zmenené alebo dopĺňané, pričom ich zmeny alebo doplnenia nadobúdajú účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.r-comp.sk.
5.5 Akékoľvek vernostné karty vydané podľa všeobecných podmienok Vernostného programu Zákaznícka karta účinných do 1.7.2017 sa považujú za VK vydané podľa týchto VP. Fyzické osoby, ktorým boli tieto vernostné karty vydané, sa považujú za držiteľov VK podľa týchto VP.
5.6 Držitelia vernostných kariet sú zaradení do Vernostného programu Zákaznícka karta po dobu 5 rokov od vydania VK alebo od aktualizácie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre Vernostný programu Zákaznícka karta.
5.7 Akékoľvek odkazy nachádzajúce sa na reklamných, informačných alebo iných materiáloch spoločnosti R-COMP na všeobecné podmienky VP účinné do 2.7.2017 sa považujú za odkazy na tieto VP. R-COMP poskytuje zľavy výlučne podľa týchto VP, a to aj v prípade, že informácia nachádzajúca sa na reklamných, informačných alebo iných materiáloch spoločnosti R-COMP vychádza zo všeobecných podmienok VP účinných do 1.7.2017.
5.8 Tieto VP nahrádzajú predchádzajúce VP.
5.9 Tieto VP nadobúdajú účinnosť dňom 2.7.2017.

Prejsť na začiatok