Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vážený zákazník, k Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne. Snažíme sa dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou a slovenskou legislatívou a primerane Vaše osobné údaje chrániť. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť:

R-COMP, s.r.o.,
E. Bohúňa 2064/9,
034 01 Ružomberok

V prípade, že by ste mali potrebu nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, napíšte nám na: info@r-comp.sk.

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri doručení vášho dopytu, vyplnení kontaktného formulára, pri objednávke v e-shope, pri uzatvorení zmluvy alebo pri zaradení do programu spoločnosti R-COMP, s.r.o. ako sú Zákaznícka karta alebo Marketing.

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu

Spracúvanie osobných údajov na účely uzavretia kúpnej zmluvy alebo servisnej zmluvy
Vaše osobné údaje spracúvame na účely objednávky tovaru alebo služby, na účely vystavenia a doručenia faktúry, dodacieho listu, na odstúpenie od zmluvy a na vybavenie reklamácie.

Spracúvanie osobných údajov na účely zmluvy o výpožičke
Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy o výpožičke zariadenia ako notebook alebo tlačiareň.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na základe nášho oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti
Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na účely archivácie obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa Zákona o účtovníctve.

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

Spracúvanie osobných údajov na marketingové účely – program Marketing a vernostný program Zákaznícka karta.
Program Marketing je ponuka produktov a služieb zasielaná prostredníctvom e-mailových správ.
V tomto programe spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a e-mailová adresa.
Program Zákaznícka karta zahŕňa rozšírenú starostlivosť o klienta sprostredkovanú formou poskytovania zliav na predajni, e-mailovým alebo telefonickým informovaním klienta o končiacich službách, zárukách zariadení atp. V tomto programe spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefonický kontakt a e-mailová adresa.
Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme poskytovať zľavy, ponuky tovarov a služieb a informovať Vás o novinkách.
Viac o programe Zákaznícka karta.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získané na účely predzmluvných vzťahov budeme uchovávať po dobu jedného roka. Ak do roka nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.

Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe Zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov.

Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu budeme uchovávať po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Osobné údaje získané na účel spotrebiteľskej súťaže budeme uchovávať po dobu trvania súťaže.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Všetci poskytovatelia služieb, ktorí sú v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou R-COMP, s.r.o., a ktorým sú poskytované Vaše osobné údaje, sú zaviazaní k ochrane osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sa dostanú ku tretím osobám v týchto situáciách:

Nákup na splátky

Pokiaľ sa rozhodnete pre nákup na splátky, sprostredkujeme Vaše osobné údaje, v rozsahu určenom všeobecnými obchodnými podmienkami, splátkovej spoločnosti za účelom poskytnutia úveru.

Spolupracujeme so spoločnosťami:

Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36 234 176
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 811 09, IČO: 47 258 713

Objednávka tovaru prostredníctvom e-shopu (r-comp.ekatalog.biz)

Pokiaľ nakupujete prostredníctvom internetového obchodu, sprostredkujeme Vaše osobné údaje, za účelom plnenia kúpnej zmluvy s Vami, spoločnosti poskytujúcej internetový obchod:

AT Computer, s.r.o., so sídlom Framborská 253 , Žilina 010 01, IČO: 31 611 559 

Dodanie tovaru

Pokiaľ je to pre plnenie kúpnej zmluvy s Vami potrebné, poveríme prepravnú spoločnosť za účelom doručenia zakúpených výrobkov na Vami zvolenú adresu.
Za účelom doručenia poskytujeme iba tie osobné údaje, ktoré sú nutné k splneniu účelu a to najmä: titul, meno , priezvisko, doručovacia adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Spolupracujeme so spoločnosťami:

Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 31 32 9217
IN TIME, s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 31 342 621
Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498

Orgány verejnej moci

V zmysle platných právnych predpisov sme povinní na základe požiadania príslušných orgánov verejnej moci v jednotlivých prípadoch poskytnúť informácie orgánom verejnej moci o spracovávaných osobných údajoch, napr. pre prípad vedeného trestného konania a pod.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané.
Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne osobné údaje? Zmenili ste adresu bydliska? Informujte nás prosím o všetkých zmenách, a my Vaše osobné údaje opravíme.

Právo na vymazanie (zabudnutie)
V niektorých prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože zákonná povinnosť či oprávnený záujem nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracúvania
Na Vašu žiadosť sme povinní Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie najnutnejších zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie.

Právo na prenos údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné prekážky.

Právo namietať spracúvanie na účely priameho marketingu a profilovanie
Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu a na účely automatizovaného rozhodovania. Po vznesení námietky už nebudeme môcť Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, na účely zasielania newslettera a účasť v spotrebiteľskej súťaži je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať kliknutím na link odvolania súhlasu, ktorý sa nachádza v zasielanom marketingovom e-maile, alebo písomne mailom na info@r-comp.sk

Prejsť na začiatok